7 khóa học Kỹ thuật tại George Brown College

canada

9454

21

Khóa học tiếng Anh

Advanced Diploma in Civil Engineering Technology (T164)

48 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 YEARS (6 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020

CAD$14,330.00 (250,367,131 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Diploma in Electromechanical Engineering Technology - Building Automation (T171)

21 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 YEARS (6 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020

CAD$14,330.00 (250,367,131 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate in Electrical Techniques (T167)

10 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 YEAR (2 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Năm 2020

CAD$14,330.00 (250,367,131 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate in Mechanical Techniques (Fast-Track) (T149)

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 14 WEEKS (2 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Năm 2020

CAD$14,330.00 (250,367,131 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate in Welding Techniques (T166)

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 YEAR (2 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Năm 2020

CAD$14,330.00 (250,367,131 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Electromechanical Engineering Technician (T146)

5 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 YEARS (4 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020

CAD$14,330.00 (250,367,131 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Mechanical Technician - CNC and Precision Machining (T173)

33 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 YEARS (4 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020

CAD$14,330.00 (250,367,131 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH