5 khóa học bậc đại học tại University of Otago Language Centre and Foundation Year

2613

83

Khóa học tiếng Anh

Foundation Year - Arts

52 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 2 terms

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Mười 2017, 26 Tháng Hai 2018, 25 Tháng Sáu 2018, 22 Tháng Mười 2018

NZ$22,670.00 (377,523,202 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Foundation Year - Business / Commerce

169 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 2 terms

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Mười 2017, 26 Tháng Hai 2018, 25 Tháng Sáu 2018, 22 Tháng Mười 2018

NZ$22,670.00 (377,523,202 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Foundation Year - Health Science

103 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 2 terms

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Mười 2017, 26 Tháng Hai 2018, 25 Tháng Sáu 2018, 22 Tháng Mười 2018

NZ$23,645.00 (393,759,863 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Foundation Year - Science

34 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 2 terms

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Mười 2017, 26 Tháng Hai 2018, 25 Tháng Sáu 2018, 22 Tháng Mười 2018

NZ$23,645.00 (393,759,863 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Foundation Year Bridging Programme

1 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 6 weeks

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Một 2018, 30 Tháng Tư 2018

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

UOLCFY có chương trình liên thông cho những sinh viên muốn đáp ứng yêu cầu học thuật lẫn tiếng Anh của chương trình đào tạo.

  • Đặt tại học xá Đại học Otago
  • Môi trường học tập được hỗ trợ, quan tâm và an toàn
  • Sinh viên sẽ được vào thẳng Đại học Otago
  • Thiết bị học tập, giảng dạy và hỗ trợ ấn tượng