37 khóa học Kỹ thuật tại Queen's University

canada

3358

7

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Applied Science in Chemical Engineering

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Applied Science in Civil Engineering

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Applied Science in Engineering Chemistry

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Applied Science in Mining Engineering

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science in Engineering - Electrical Engineering

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science in Engineering - Engineering Physics

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science in Engineering - Geological Engineering

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science in Engineering - Mathematics and Engineering

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science in Engineering - Mechanical Engineering

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

M.Sc. in Geological Engineering

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Chín 2020

CAD$12,927.45 (215,577,596 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Applied Science (M.A.Sc) in Physics, Engineering Physics and Astronomy

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Chín 2020

CAD$12,927.45 (215,577,596 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Applied Science in Chemical Engineering

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 - 2 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Chín 2020

CAD$12,927.45 (215,577,596 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH