6 khóa học Y tế và sức khỏe tại Capilano University

canada

1158

2

Khóa học tiếng Anh

Associate of Arts - Psychology

20 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$17,853.00 (304,136,320 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Music Therapy

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Certificate in Health Care Assistant

9 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$17,853.00 (304,136,320 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in Rehabilitation Assistant

5 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$18,746.00 (319,349,099 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in Technical Theatre

5 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Post Baccalaureate Diploma in Applied Behaviour Analysis (Autism)

17 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH