COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

59 khóa học tại Capilano University

null

561

2

Khóa học tiếng Anh

Associate of Arts Degree - Creative Writing

5 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Năm 2021, 7 Tháng Chín 2021, 5 Tháng Một 2022, 9 Tháng Năm 2022

Hạn nộp đơn

6 April 2021, 3 August 2021

CAD$18,210.00 (328,674,721 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Associate of Arts Degree - English

2 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Năm 2021, 7 Tháng Chín 2021, 5 Tháng Một 2022, 9 Tháng Năm 2022

Hạn nộp đơn

4 May 2021, 3 August 2021

CAD$18,210.00 (328,674,721 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Associate of Arts Degree - Psychology

3 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Năm 2021, 7 Tháng Chín 2021, 5 Tháng Một 2022, 9 Tháng Năm 2022

Hạn nộp đơn

6 April 2021, 3 August 2021

CAD$18,210.00 (328,674,721 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Associate of Science Degree - Biology

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Năm 2021, 7 Tháng Chín 2021, 5 Tháng Một 2022, 9 Tháng Năm 2022

Hạn nộp đơn

4 May 2021, 3 August 2021

CAD$19,424.00 (350,586,369 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts Degree in Applied Behaviour Analysis - Autism

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

3 August 2021

CAD$18,508.00 (334,053,363 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts with a Major in Interdisciplinary Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Năm 2021, 7 Tháng Chín 2021, 5 Tháng Một 2022, 9 Tháng Năm 2022

Hạn nộp đơn

4 May 2021, 3 August 2021

CAD$18,508.00 (334,053,363 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Business Administration Degree (BBA)

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Năm 2021, 7 Tháng Chín 2021, 5 Tháng Một 2022, 9 Tháng Năm 2022

Hạn nộp đơn

4 May 2021, 3 August 2021

CAD$18,210.00 (328,674,721 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Communication Studies

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2021, 5 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

3 August 2021

CAD$18,210.00 (328,674,721 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Design in Visual Communication

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

6 April 2021

CAD$24,886.00 (449,170,736 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Early Childhood Care and Education

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

3 August 2021

CAD$19,728.00 (356,073,306 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Kinesiology

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

4 May 2021

CAD$18,570.00 (335,172,409 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Legal Studies (Paralegal)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

6 July 2021

CAD$18,490.00 (333,728,478 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH