12 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại Brandon University

canada

1257

2

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Fine Arts - Aboriginal Art

21 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$16,702.81 (283,413,846 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Fine Arts - Painting

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$16,702.81 (283,413,846 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Music (Honours)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$17,589.42 (298,457,875 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Music (Performance - Jazz Studies)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$17,589.42 (298,457,875 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Music (Performance)

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$17,589.42 (298,457,875 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Music (Specialist in School Music)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$17,589.42 (298,457,875 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Music - Music Education

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$6,530.93 (110,817,042 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts - Classical and Modern Languages

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS OR 4 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$16,702.81 (283,413,846 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts - English and Creative Writing

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS OR 4 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$16,702.81 (283,413,846 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Fine Arts - Ceramics

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$16,702.81 (283,413,846 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Fine Arts - Drawing

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$16,702.81 (283,413,846 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Music - Performance and Literature

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$6,530.93 (110,817,042 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH