12 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại Brandon University

canada

1428

5

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Fine Arts - Aboriginal Art

20 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020

CAD$16,702.81 (292,950,815 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Fine Arts - Painting

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020

CAD$16,702.81 (292,950,815 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Music (Honours)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020

CAD$17,589.42 (308,501,080 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Music (Performance - Jazz Studies)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020

CAD$17,589.42 (308,501,080 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Music (Performance)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020

CAD$17,589.42 (308,501,080 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Music (Specialist in School Music)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020

CAD$17,589.42 (308,501,080 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Music - Music Education

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$6,530.93 (114,546,071 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts - Classical and Modern Languages

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS OR 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020

CAD$16,702.81 (292,950,815 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts - English and Creative Writing

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS OR 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020

CAD$16,702.81 (292,950,815 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Fine Arts - Ceramics

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020

CAD$16,702.81 (292,950,815 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Fine Arts - Drawing

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020

CAD$16,702.81 (292,950,815 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Music - Performance and Literature

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$6,530.93 (114,546,071 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH