7 khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông tại Algoma University

canada

622

9

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts in Community Development

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020, 11 Tháng Một 2021, 3 Tháng Năm 2021

CAD$18,287.34 (316,089,101 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Community Economic and Social Development

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020, 11 Tháng Một 2021, 3 Tháng Năm 2021

CAD$18,287.34 (316,089,101 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Economics

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020, 11 Tháng Một 2021, 3 Tháng Năm 2021

CAD$18,287.34 (316,089,101 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts in Finance and Economics

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020, 11 Tháng Một 2021, 3 Tháng Năm 2021

CAD$18,287.34 (316,089,101 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts in Political Science degree

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 OR 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020, 11 Tháng Một 2021, 3 Tháng Năm 2021

CAD$18,287.34 (316,089,101 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts in Sociology

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 OR 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020, 11 Tháng Một 2021, 3 Tháng Năm 2021

CAD$18,287.34 (316,089,101 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Social Work

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020, 11 Tháng Một 2021, 3 Tháng Năm 2021

CAD$18,287.34 (316,089,101 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH