COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

134 khóa học tại Wilfrid Laurier University

canada

1056

12

Khóa học tiếng Anh

BA in Combination - Computer Science

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2021, 3 Tháng Một 2022

CAD$27,860.00 (509,687,113 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

BA in Political Science

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2021, 3 Tháng Một 2022

CAD$27,860.00 (509,687,113 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

BA in Psychology

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2021, 3 Tháng Một 2022

CAD$27,860.00 (509,687,113 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

BA Plus Master's program in English, History or Political Science

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2021, 3 Tháng Một 2022

CAD$27,860.00 (509,687,113 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts (BA) in Community Health

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2021, 3 Tháng Một 2022

CAD$27,860.00 (509,687,113 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts (BA) in International Education Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2021, 3 Tháng Một 2022

CAD$27,860.00 (509,687,113 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts and Bachelor of Laws

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 6 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2021, 3 Tháng Một 2022

CAD$27,860.00 (509,687,113 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts and Science (BASc) in Community Health

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2021, 3 Tháng Một 2022

CAD$27,860.00 (509,687,113 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts and Science (BASc) in Public Health

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2021, 3 Tháng Một 2022

CAD$27,860.00 (509,687,113 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts in Ancient Studies

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2021, 3 Tháng Một 2022

CAD$27,860.00 (509,687,113 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts in Archaeology and Heritage Studies

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2021, 3 Tháng Một 2022

CAD$27,860.00 (509,687,113 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts in Biology

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2021, 3 Tháng Một 2022

CAD$27,860.00 (509,687,113 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Wilfrid Laurier University

Khi học tập tại Laurier, ngoài cơ hội là sinh viên của một trường đại học tốp đầu, nó còn giúp bạn sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách trong tương lai.

  • #1 ở Canada về sự hài lòng của sinh viên trong bốn năm liền
  • #1 ở Canada về giảng viên
  • #1 Ở Canada về các hoạt động ngoại khóa
  • Khuôn viên sôi động tại những thành phố thuộc Ontario, gần Mỹ