4 khóa học Ngôn ngữ học tại Western University (Ontario)

canada

6222

25

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts (Honors) - Linguistics

28 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Chín 2020

CAD$33,771.50 (590,040,025 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts - Linguistics

25 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS OR 4 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Chín 2020

CAD$33,771.50 (590,040,025 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts - Spanish Language and Linguistics

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Chín 2020

CAD$33,771.50 (590,040,025 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts (M.A.) - Linguistics

99 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Năm, Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH