54 khóa học Kỹ thuật tại University of Waterloo

canada

11086

29

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Applied Science in Architectural Engineering

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020

CAD$54,700.00 (955,693,096 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Applied Science in Biomedical Engineering

16 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020

CAD$54,700.00 (955,693,096 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Applied Science in Chemical Engineering

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020

CAD$54,700.00 (955,693,096 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Applied Science in Civil Engineering

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020

CAD$54,700.00 (955,693,096 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Applied Science in Computer Engineering

76 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020

CAD$54,700.00 (955,693,096 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Applied Science in Electrical Engineering

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020

CAD$54,700.00 (955,693,096 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Applied Science in Environmental Engineering

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020

CAD$54,700.00 (955,693,096 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Applied Science in Management Engineering

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020

CAD$54,700.00 (955,693,096 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Applied Science in Mechanical Engineering

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020

CAD$54,700.00 (955,693,096 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Applied Science in Mechatronics Engineering

25 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020

CAD$54,700.00 (955,693,096 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Applied Science in Nanotechnology Engineering

36 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020

CAD$54,700.00 (955,693,096 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Honours Materials and Nanosciences

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020

CAD$35,800.00 (625,481,039 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH