COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

357 khóa học tại University of Victoria

canada

1110

2

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Khóa học tiếng Anh

Bachelor degree - Area Undecided (Humanities)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022, 4 Tháng Năm 2022

Hạn nộp đơn

31 March 2022

CAD$25,860.00 (517,200,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor degree - Area Undecided (Science)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022, 4 Tháng Năm 2022

CAD$25,860.00 (517,200,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor degree - Area Undecided (Social Sciences)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022, 4 Tháng Năm 2022

Hạn nộp đơn

31 March 2022

CAD$25,860.00 (517,200,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) in Anthropology

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022, 4 Tháng Năm 2022

Hạn nộp đơn

31 March 2022

CAD$25,860.00 (517,200,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) in Applied Linguistics

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022, 4 Tháng Năm 2022

CAD$25,860.00 (517,200,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) in Art History and Visual Studies

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022, 4 Tháng Năm 2022

Hạn nộp đơn

31 March 2022

CAD$25,860.00 (517,200,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) in Economics

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022, 4 Tháng Năm 2022

Hạn nộp đơn

31 March 2022

CAD$25,860.00 (517,200,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) in English

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022, 4 Tháng Năm 2022

Hạn nộp đơn

31 March 2022

CAD$25,860.00 (517,200,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) in Environmental Studies

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022, 4 Tháng Năm 2022

Hạn nộp đơn

31 March 2022

CAD$25,860.00 (517,200,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) in French

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022, 4 Tháng Năm 2022

Hạn nộp đơn

31 March 2022

CAD$25,860.00 (517,200,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) in Gender Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022, 4 Tháng Năm 2022

Hạn nộp đơn

31 March 2022

CAD$25,860.00 (517,200,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) in Geography

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022, 4 Tháng Năm 2022

Hạn nộp đơn

31 March 2022

CAD$25,860.00 (517,200,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH