245 khóa học tại University of Saskatchewan

canada

1657

1

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts (B.A.) - International Studies

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy, Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến September 2021

CAD$18,040.00 (340,644,397 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts (B.A.) and Bachelor of Music (B.Mus.) in Music

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - Three or four year degree

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy, Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến September 2021

CAD$18,040.00 (340,644,397 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts (B.A.) and Bachelor of Science (B.Sc.) in Psychology

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - Three or four year degree

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy, Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến September 2021

CAD$18,040.00 (340,644,397 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts (B.A.) in Archaeology and Anthropology

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - Three or four year degree

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy, Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến September 2021

CAD$18,040.00 (340,644,397 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts (B.A.) in Art History

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - Three or four year degree

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

CAD$18,040.00 (340,644,397 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts (B.A.) in Business Economics

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy, Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến September 2021

CAD$18,040.00 (340,644,397 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts (B.A.) in Classical, Medieval and Renaissance Studies

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy, Tháng Chín 2021

CAD$18,040.00 (340,644,397 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts (B.A.) in English

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - Three or four year degree

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy, Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến September 2021

CAD$18,040.00 (340,644,397 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts (B.A.) in French

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - Three or four year degree

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy, Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến September 2021

CAD$18,040.00 (340,644,397 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts (B.A.) in History

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - Three or four year degree

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy, Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến September 2021

CAD$18,040.00 (340,644,397 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts (B.A.) in Indigenous Studies

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - Three or four year degree

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy, Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến September 2021

CAD$18,040.00 (340,644,397 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts (B.A.) in Linguistics

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - Three or four year degree

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy, Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến September 2021

CAD$18,040.00 (340,644,397 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH