245 khóa học tại University of Saskatchewan

null

4816

9

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts (B.A.) - International Studies

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2020, 5 Tháng Một 2021

Hạn nộp đơn

1 September 2020

CAD$18,040.00 (308,983,192 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts (B.A.) and Bachelor of Music (B.Mus.) in Music

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - Three or four year degree

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2020, 5 Tháng Một 2021

Hạn nộp đơn

1 September 2020

CAD$18,040.00 (308,983,192 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts (B.A.) and Bachelor of Science (B.Sc.) in Psychology

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - Three or four year degree

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2020, 5 Tháng Một 2021

Hạn nộp đơn

1 September 2020

CAD$18,040.00 (308,983,192 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts (B.A.) in Archaeology and Anthropology

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - Three or four year degree

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2020, 5 Tháng Một 2021

Hạn nộp đơn

1 September 2020

CAD$18,040.00 (308,983,192 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts (B.A.) in Art History

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - Three or four year degree

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2020, 5 Tháng Một 2021

CAD$18,040.00 (308,983,192 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts (B.A.) in Business Economics

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2020, 5 Tháng Một 2021

Hạn nộp đơn

1 September 2020

CAD$18,040.00 (308,983,192 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts (B.A.) in Classical, Medieval and Renaissance Studies

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2020, 5 Tháng Một 2021

CAD$18,040.00 (308,983,192 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts (B.A.) in English

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - Three or four year degree

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2020, 5 Tháng Một 2021

Hạn nộp đơn

1 September 2020

CAD$18,040.00 (308,983,192 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts (B.A.) in French

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - Three or four year degree

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2020, 5 Tháng Một 2021

Hạn nộp đơn

1 September 2020

CAD$18,040.00 (308,983,192 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts (B.A.) in History

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - Three or four year degree

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2020, 5 Tháng Một 2021

Hạn nộp đơn

1 September 2020

CAD$18,040.00 (308,983,192 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts (B.A.) in Indigenous Studies

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - Three or four year degree

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2020, 5 Tháng Một 2021

Hạn nộp đơn

1 September 2020

CAD$18,040.00 (308,983,192 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts (B.A.) in Linguistics

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - Three or four year degree

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2020, 5 Tháng Một 2021

Hạn nộp đơn

1 September 2020

CAD$18,040.00 (308,983,192 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH