3 khóa học Y (Đại Cương) tại University of Regina

canada

2472

8

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Pre-Chiropractic Medicine

66 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1- 4 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Pre-Medicine

27 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1- 4 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Pre-Veterinary Medicine

1 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1- 4 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH