1 khóa học Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại University of Prince Edward Island

canada

1809

1

Khóa học tiếng Anh

MBA - Master of Business Administration in Global Leadership

191 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 42 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2020

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH