4 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại University of Prince Edward Island

canada

1939

3

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Applied Arts in Journalism

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020

CAD$13,326.00 (233,724,898 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in Music

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020

CAD$13,326.00 (233,724,898 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Music

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020

CAD$13,326.00 (233,724,898 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Sustainable Design Engineering

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020

CAD$13,326.00 (233,724,898 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH