73 khóa học tại Trinity Western University

canada

575

Bachelor of Arts (BA) (Honours) in Philosophy

Bằng đại học

Toàn thời gian - 134 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2021, 6 Tháng Một 2022

CAD$22,260.00 (417,133,365 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) (Honours) in Political Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 134 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2021, 6 Tháng Một 2022

CAD$22,260.00 (417,133,365 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) in Art Plus Design

Bằng đại học

Toàn thời gian - 122 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2021, 6 Tháng Một 2022

CAD$22,260.00 (417,133,365 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) in Arts, Media Plus Culture

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 122 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2021, 6 Tháng Một 2022

CAD$22,260.00 (417,133,365 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) in Biblical Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 122 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2021, 6 Tháng Một 2022

CAD$22,260.00 (417,133,365 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) in Business

Bằng đại học

Toàn thời gian - 122 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2021, 6 Tháng Một 2022

CAD$22,260.00 (417,133,365 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) in Christianity and Culture

Bằng đại học

Toàn thời gian - 122 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2021, 6 Tháng Một 2022

CAD$22,260.00 (417,133,365 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) in Corporate Communication

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 122 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2021, 6 Tháng Một 2022

CAD$22,260.00 (417,133,365 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) in English and Creative Writing

Bằng đại học

Toàn thời gian - 122 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2021, 6 Tháng Một 2022

CAD$22,260.00 (417,133,365 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) in European Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 122 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2021, 6 Tháng Một 2022

CAD$22,260.00 (417,133,365 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) in Game Development

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 122 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2021, 6 Tháng Một 2022

CAD$22,260.00 (417,133,365 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) in General Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 122 giờ học kỳ

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Chín 2021, 6 Tháng Một 2022

CAD$22,260.00 (417,133,365 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH