163 khóa học tại Trent University

canada

2456

38

Khóa học tiếng Anh

B.A. (Honours) in African Studies

23 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 20

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021, Tháng Một 2022

CAD$22,454.00 (374,233,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.A. (Honours) in Anthropology

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 20

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021, Tháng Một 2022

CAD$22,454.00 (374,233,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.A. (Honours) in Applied Agriculture

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 20

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021, Tháng Một 2022

CAD$22,454.00 (374,233,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.A. (Honours) in Archaeology

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 20

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021, Tháng Một 2022

CAD$22,454.00 (374,233,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.A. (Honours) in Canadian Studies

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 20

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021, Tháng Một 2022

CAD$22,454.00 (374,233,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.A. (Honours) in Child and Youth Studies

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 20

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021, Tháng Một 2022

CAD$22,454.00 (374,233,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.A. (Honours) in Cultural Studies

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 20

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021, Tháng Một 2022

CAD$22,454.00 (374,233,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.A. (Honours) in Economics

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 20

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021, Tháng Một 2022

CAD$22,454.00 (374,233,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.A. (Honours) in Education: Teacher Education Stream

45 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 20

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021, Tháng Một 2022

CAD$22,454.00 (374,233,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.A. (Honours) in Environmental and Resource Science / Studies

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 20

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021, Tháng Một 2022

CAD$22,454.00 (374,233,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.A. (Honours) in French and Francophone Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 20

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021, Tháng Một 2022

CAD$22,454.00 (374,233,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.A. (Honours) in Gender and Social Justice

Bằng đại học

Toàn thời gian - 20

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021, Tháng Một 2022

CAD$22,454.00 (374,233,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Trent University

Được thành lập với phương châm chú trọng giáo dục tương tác, Đại học Trent được xếp hạng là trường đào tạo cử nhân tốt nhất Ontario trong suốt 10 năm.

  • #1 Trường đại học số 1 tại Canada về học bổng và quỹ hỗ trợ
  • 96% sinh viên tốt nghiệp tìm được việc làm trong vòng 2 năm
  • Sinh viên quốc tế từ 79 quốc gia
  • Các khu học xá hiện đại gần thiên nhiên lẫn thành thị