317 khóa học tại Bath Spa University

uk

24

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh!

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!

Acting (Professional Placement Year) BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2022

£14,925.00 (497,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Acting BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2022

£14,925.00 (497,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Acting for Screen BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£13,910.00 (463,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Acting for Stage and Screen BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£13,910.00 (463,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Animation (Professional Placement Year) BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2022

£15,530.00 (517,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Animation (with Foundation Year) BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2022

£15,530.00 (517,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Animation BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2022

£15,530.00 (517,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Architecture (Professional Placement Year) BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2022

£15,530.00 (517,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Architecture (with Foundation Year) BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2022

£15,530.00 (517,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Architecture BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2022

£15,530.00 (517,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Arts Management MA

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2021

£15,070.00 (502,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Ballet BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£13,910.00 (463,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH