9 khóa học bậc đại học tại ONCAMPUS London

null

532

11

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh!

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!

International Year 1 - Business

29 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

£22,660.00 (656,641,219 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Undergraduate Foundation Programme - Business, Economics, Finance & Management

19 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

£22,660.00 (656,641,219 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Undergraduate Foundation Programme - Engineering and Physical Sciences

7 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

£22,660.00 (656,641,219 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Undergraduate Foundation Programme - Humanities and Social Sciences

5 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

£22,660.00 (656,641,219 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Undergraduate Foundation Programme - Medical and Life Sciences

6 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

£22,660.00 (656,641,219 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

University of London International Foundation Programme - Business

7 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

University of London International Foundation Programme - Economics

2 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

University of London International Foundation Programme - Humanities

1 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

University of London International Foundation Programme - Social Sciences

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH