729 khóa học tại Bangor University

null

1833

23

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Khóa học tiếng Anh

Accounting and Banking BSc (Hons)

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£15,300.00 (461,026,747 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accounting and Banking MSc

24 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020

£14,000.00 (421,854,539 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accounting and Economics BSc (Hons)

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£14,800.00 (445,960,513 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accounting and Finance BSc (Hons)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£15,300.00 (461,026,747 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accounting and Finance MSc

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020

£14,000.00 (421,854,539 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accounting MSc

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020

£15,500.00 (467,053,240 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accounting, Banking, Economics, Finance, Management Studies MPhil

16 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Chín, Tháng Mười, Tháng Mười Một, Tháng Mười Hai 2020

£16,000.00 (482,119,474 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accounting, Banking, Economics, Finance, Management Studies PhD

3 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Chín, Tháng Mười, Tháng Mười Một, Tháng Mười Hai 2020

£16,000.00 (482,119,474 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accounting/Italian (4 years) BA (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£14,500.00 (436,920,773 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accounting/Spanish (4 years) BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£14,500.00 (436,920,773 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Addysg Gynradd Yn arwain at Statws Athro Cymwysedig BA (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£14,500.00 (436,920,773 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Adult Nursing BN (Hons)

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Tư 2020

£18,000.00 (542,384,408 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Bangor University là một trong những trường đại học ưu tú của Anh cung cấp chương trình giảng dạy và nghiên cứu chất lượng xuất sắc.

  • Tiêu chuẩn giảng dạy được xếp hạng vàng
  • Top 10 trường đại học VQ Anh về độ hài lòng của sinh viên
  • Top 20 trường đại học tại VQ Anh về chất lượng giảng dạy
  • Xếp hạng đại học tốt nhất ở Anh về các câu lạc bộ và hội đoàn