26 khóa học tại ERC Institute

singapore

744

3

Khóa học tiếng Anh

Advanced Diploma in Business Administration (Banking and Finance)

23 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 16 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy, Tháng Mười 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma in Business Administration (Entrepreneurship)

20 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 16 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy, Tháng Mười 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma in Business Administration (Marketing and Sales Management)

60 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 16 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy, Tháng Mười 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma in Business Management (Tourism and Hospitality Management)

51 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 16 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy, Tháng Mười 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Honours) Business Management (Banking and Finance) (Top Up)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Mười 2021

SG$14,000.00 (243,524,176 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Honours) Business Management (Entrepreneurship) (Top Up)

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Mười 2021

SG$14,000.00 (243,524,176 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Honours) Business Management (Finance) (Top Up)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Mười 2021

SG$14,000.00 (243,524,176 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Honours) Business Management (Financial Economics) (Top Up)

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Mười 2021

SG$14,000.00 (243,524,176 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Honours) Business Management (Logistics and Operations) (Top Up)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Mười 2021

SG$14,000.00 (243,524,176 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Honours) Business Management (Marketing and Sales) (Top Up)

16 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Mười 2021

SG$14,000.00 (243,524,176 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Honours) Business Management (Top Up)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Mười 2021

SG$14,000.00 (243,524,176 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Honours) Business Management (Tourism and Hospitality Management) (Top Up)

33 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Mười 2021

SG$14,000.00 (243,524,176 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH