26 khóa học tại ERC Institute

singapore

581

1

Khóa học tiếng Anh

Advanced Diploma in Business Administration (Banking and Finance)

17 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 16 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma in Business Administration (Entrepreneurship)

16 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 16 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma in Business Administration (Marketing and Sales Management)

28 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 16 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma in Business Management (Tourism and Hospitality Management)

33 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 16 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Honours) Business Management (Banking and Finance) (Top Up)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2021

SG$14,000.00 (233,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Honours) Business Management (Entrepreneurship) (Top Up)

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2021

SG$14,000.00 (233,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Honours) Business Management (Finance) (Top Up)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2021

SG$14,000.00 (233,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Honours) Business Management (Financial Economics) (Top Up)

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2021

SG$14,000.00 (233,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Honours) Business Management (Logistics and Operations) (Top Up)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2021

SG$14,000.00 (233,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Honours) Business Management (Marketing and Sales) (Top Up)

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2021

SG$14,000.00 (233,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Honours) Business Management (Top Up)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2021

SG$14,000.00 (233,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Honours) Business Management (Tourism and Hospitality Management) (Top Up)

32 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2021

SG$14,000.00 (233,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH