4 khóa học tại Raffles College of Higher Education

singapore

426

Khóa học tiếng Anh

Master of Arts in Design Management

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2022

SG$30,000.00 (500,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Master of Arts in Fashion Design

15 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Bảy 2022

SG$30,000.00 (500,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Master of Arts in Graphic Design

103 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Bảy 2022

SG$30,000.00 (500,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Master of Arts in Interior Design

98 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2022

SG$30,000.00 (500,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH