13 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại Kaplan Higher Education Academy

singapore

3849

6

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts in Psychology and Criminology (Double Major)

19 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 24 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Chín 2020

SG$20,330.00 (332,700,334 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Science (Honours) Software Engineering (Top-up)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 18 MONTHS

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Science in Business Information Systems and Banking

Bằng đại học

Toàn thời gian - 16 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Science in Business Information Systems and Web Communication (Double Major)

63 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 16 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Science in Cyber Forensics and Information Security and Banking (Double Major)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 16 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Science in Cyber Security and Forensics (Single Major)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 16 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Science in Cyber Security and Forensics (Single Major)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 16 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Science in Games Software Design and Production and Management (Double Major)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 16 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Science in Games Software Design and Production and Marketing (Double Major)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 16 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Science in Games Software Design and Production and Mobile and Web Application Develo ...

Bằng đại học

Toàn thời gian - 16 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Năm 2020, Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Science in Mobile and Web Application Development and Banking

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 16 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Science in Mobile and Web Application Development and Management (Double Major)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 16 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH