114 khóa học tại Kaplan Higher Education Institute

singapore

1866

3

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts in Psychology (Single Major)

91 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 16 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Năm 2021, Tháng Chín 2021, Tháng Một 2022

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts in Psychology and Criminology (Double Major)

29 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 20 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Năm 2021, Tháng Chín 2021, Tháng Một 2022

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts in Psychology and Global Media and Communication (Double Major)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 20 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Năm 2021, Tháng Chín 2021, Tháng Một 2022

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts in Psychology and Human Resources Management (Double Major)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 20 TO 24 MONTHS, DEPENDING ON DIPLOMA QUALIFICATION

Ngày bắt đầu - Tháng Năm 2021, Tháng Chín 2021, Tháng Một 2022

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts in Psychology and Management (Double Major)

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 24 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Năm 2021, Tháng Chín 2021, Tháng Một 2022

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts in Psychology and Marketing (Double Major)

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 24 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts in Psychology and Web Communication (Double Major)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 24 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Năm 2021, Tháng Chín 2021, Tháng Một 2022

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Business in Accounting (Single Major)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 12 TO 16 MONTHS, DEPENDING ON DIPLOMA QUALIFICATION

Ngày bắt đầu - Tháng Năm 2021, Tháng Chín 2021, Tháng Một 2022

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Business in Accounting and Banking (Double Major)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 16 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Năm 2021, Tháng Chín 2021, Tháng Một 2022

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Business in Accounting and Business Law (Double Major)

16 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 12 TO 16 MONTHS, DEPENDING ON DIPLOMA QUALIFICATION

Ngày bắt đầu - Tháng Năm 2021, Tháng Chín 2021, Tháng Một 2022

SG$25,280.00 (439,735,084 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Business in Accounting and Criminology (Double Major)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 16 TO 20 MONTHS, DEPENDING ON DIPLOMA QUALIFICATION

Ngày bắt đầu - Tháng Năm 2021, Tháng Chín 2021, Tháng Một 2022

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Business in Accounting and Finance (Double Major)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 16 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Năm 2021, Tháng Chín 2021, Tháng Một 2022

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH