157 khóa học tại Kaplan Higher Education Academy

null

3553

4

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts (Honours) in Accountancy and Financial Management (Top-up)

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 18 MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười Hai 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts (Honours) in Business (with Law) (Top-up)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 8 MONTHS

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts (Honours) in Business Management (Top-up)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 16 MONTHS

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts (Honours) in Business with Economics (Top-up)

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 16 MONTHS

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts (Honours) in Business with Finance Management (Top-up)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 16 MONTHS

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts (Honours) in Business with Human Resource Management (Top-up)

24 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 16 MONTHS

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts (Honours) in Business with International Management (Top-up)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 16 MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts (Honours) in Business with Logistics and Supply Chain Management (Top-up)

23 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 16 MONTHS

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts (Honours) in Business with Marketing Management (Top-up)

25 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 16 MONTHS

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts (Honours) in International Hospitality and Tourism Management (Top-up)

209 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 16 MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts (Honours) Mass Communication (Top-up)

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 16 tháng

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts (Honours) Mass Communication with Advertising (Top-up)

18 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 16 tháng

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH