8 khóa học tại Auston Institute of Management

singapore

113

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Engineering (Honours) Electrical and Electronic Engineering

Bằng đại học

Toàn thời gian - 24 tháng

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Năm 2021, 13 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến March 2022

SG$18,400.00 (320,060,346 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Engineering (Honours) Mechanical Engineering (Mechatronics)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 24 tháng

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Năm 2021, 13 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến March 2022

SG$18,400.00 (320,060,346 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Science (Honours) Construction Project Management

Bằng đại học

Toàn thời gian - 24 tháng

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Năm 2021, 13 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến March 2022

SG$18,400.00 (320,060,346 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Higher Diploma in Engineering Technology

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Năm 2021, 13 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

23 August 2021

SG$7,900.00 (137,417,214 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Higher Diploma in Mechanical Engineering

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Năm 2021, 13 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

23 August 2021

SG$7,900.00 (137,417,214 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Specialist Diploma in Business Information Technology

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Sáu 2021, 19 Tháng Bảy 2021, 30 Tháng Tám 2021, 11 Tháng Mười 2021, 22 Tháng Mười Một 2021

SG$9,600.00 (166,988,006 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Specialist Diploma in Process, Instrumentation and Control

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Sáu 2021, 19 Tháng Bảy 2021, 30 Tháng Tám 2021, 11 Tháng Mười 2021, 22 Tháng Mười Một 2021

SG$9,600.00 (166,988,006 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Specialist Diploma in Project Management

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Sáu 2021, 19 Tháng Bảy 2021, 30 Tháng Tám 2021, 11 Tháng Mười 2021, 22 Tháng Mười Một 2021

SG$9,600.00 (166,988,006 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH