26 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại The Hong Kong Polytechnic University

hongkong

2038

37

XẾP HẠNG THE TIMES 171

Bachelor of Arts (Honours) in Environment and Interior Design

38 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

HK$140,000.00 (418,681,144 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts (Honours) in Product Design

17 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

HK$140,000.00 (418,681,144 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts (Honours) Scheme in Fashion and Textiles

25 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

HK$140,000.00 (418,681,144 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Engineering (Honours) in Product Analysis and Engineering Design

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

HK$140,000.00 (418,681,144 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Arts in Fashion and Textile Design

18 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

HK$140,100.00 (418,980,202 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Arts in Fashion and Textiles

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

HK$140,100.00 (418,980,202 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Philosophy (MPhil) in Apparel Technology

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Philosophy (MPhil) in Fashion and Textile Business

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Philosophy (MPhil) in Fashion and Textile Design

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Philosophy (MPhil) in Neo-Confucian Philosophy and Learning

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Philosophy (MPhil) in Product Engineering and Design

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Philosophy (MPhil) in Sound and Vibration

11 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH