15 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại Savannah College of Art and Design

hongkong

286

B.F.A. in Animation

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 180 giờ

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2019, 6 Tháng Một 2020, 23 Tháng Ba 2020

HK$291,206.00 (861,646,609 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.F.A. in Fashion

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 180 giờ

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2019, 6 Tháng Một 2020, 23 Tháng Ba 2020

HK$291,206.00 (861,646,609 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.F.A. in Graphic Design

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 180 giờ

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2019, 6 Tháng Một 2020, 23 Tháng Ba 2020

HK$291,206.00 (861,646,609 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.F.A. in Illustration

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 180 giờ

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2019, 6 Tháng Một 2020, 23 Tháng Ba 2020

HK$291,206.00 (861,646,609 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.F.A. in Interior Design

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 180 giờ

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2019, 6 Tháng Một 2020, 23 Tháng Ba 2020

HK$291,206.00 (861,646,609 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.F.A. in Painting

Bằng đại học

Toàn thời gian - 180 giờ

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2019, 6 Tháng Một 2020, 23 Tháng Ba 2020

HK$291,206.00 (861,646,609 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.F.A. in Sequential Art

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 180 giờ

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2019, 6 Tháng Một 2020, 23 Tháng Ba 2020

HK$291,206.00 (861,646,609 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.F.A. in UX Design

Bằng đại học

Toàn thời gian - 180 giờ

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2019, 6 Tháng Một 2020, 23 Tháng Ba 2020

HK$291,206.00 (861,646,609 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.F.A. in Visual Effects

Bằng đại học

Toàn thời gian - 180 giờ

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2019, 6 Tháng Một 2020, 23 Tháng Ba 2020

HK$291,206.00 (861,646,609 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

M.A. in Graphic Design and Visual Experience

20 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 45 giờ

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2019, 6 Tháng Một 2020, 23 Tháng Ba 2020

HK$298,181.00 (882,284,869 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

M.A. in Interactive Design and Game Development

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 90 giờ

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2019, 6 Tháng Một 2020, 23 Tháng Ba 2020

HK$298,181.00 (882,284,869 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

M.A. in Luxury and Fashion Management

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 45 giờ

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2019, 6 Tháng Một 2020, 23 Tháng Ba 2020

HK$298,181.00 (882,284,869 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH