11 khóa học Y tế và sức khỏe tại The Education University of Hong Kong (EdUHK)

hongkong

254

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Health Education (Honours)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2021

HK$98,000.00 (293,388,108 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Social Sciences (Honours) in Psychology

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2021

HK$140,000.00 (419,125,868 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Education (EdD) (Specialised Area - Developmental and Educational Psychology)

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

HK$120,000.00 (359,250,744 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Education (EdD) (Specialised Area - Health Studies)

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

HK$120,000.00 (359,250,744 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Education (MEd) (Area of Focus: Educational and Developmental Psychology)

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2021

HK$120,000.00 (359,250,744 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Education (MEd) (Area of Focus: Health and Physical Education)

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2021

HK$120,000.00 (359,250,744 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Education (MEd) (Area of Focus: Special Needs, Giftedness and Counselling)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2021

HK$120,000.00 (359,250,744 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Educational Speech-Language Pathology and Learning Disabilities

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 YEARS (5 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2021

HK$200,718.00 (600,900,757 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Social Sciences in Psychology (Schools and Community Settings)

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2021

HK$135,000.00 (404,157,087 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MPhil - Master of Philosophy (Faculty of Education and Human Development (FEHD))

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

HK$42,100.00 (126,037,136 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

PhD - Doctor of Philosophy (Faculty of Education and Human Development)

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 - 4 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

HK$42,100.00 (126,037,136 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH