12 khóa học Giáo dục và Đào tạo tại The Chinese University of Hong Kong

hongkong

1133

2

XẾP HẠNG THE TIMES 57

Bachelor of Arts (English Studies) and Bachelor of Education (English Language Education) Co-term ...

22 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

HK$145,000.00 (435,263,045 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Education (Early Childhood Education)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

HK$145,000.00 (435,263,045 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Education (Physical Education, Exercise Science and Health)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

HK$145,000.00 (435,263,045 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Education

3 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Education

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - FOR STUDENTS WITH A RESEARCH MASTER’S DEGREE: NORMATIVE PERIOD - 36 MONTHS (MAXIMUM 84 MONTHS); STUDENTS WITHOUT A RESEARCH MASTER’S: NORMATIVE PERIOD - 48 MONTHS (MAXIMUM 84 MONTHS).

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

HK$42,100.00 (126,376,374 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MA in Early Childhood Education

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

HK$110,400.00 (331,400,277 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MA in Professional Educational Psychology

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

HK$42,100.00 (126,376,374 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Education

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

HK$138,000.00 (414,250,346 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Philosophy (MPhil) in Education

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - NORMATIVE PERIOD: 2 YEARS, MAXIMUM PERIOD: 4 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

HK$42,100.00 (126,376,374 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Postgraduate Diploma in Education

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

HK$145,000.00 (435,263,045 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Postgraduate Diploma in Education (Early Childhood Education)

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

HK$145,000.00 (435,263,045 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Postgraduate Diploma in Education (Primary)

14 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

HK$145,000.00 (435,263,045 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH