12 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại The Chinese University of Hong Kong

hongkong

1546

4

XẾP HẠNG THE TIMES 55

Bachelor of Arts (B.A.) in Fine Arts

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2019, 6 Tháng Một 2020

HK$145,000.00 (429,261,263 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (B.A.) in Music

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2019, 6 Tháng Một 2020

HK$145,000.00 (429,261,263 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Music (DMus)

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2019, 6 Tháng Một 2020

HK$42,100.00 (124,633,787 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Music

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - FOR STUDENTS WITH A RESEARCH MASTER’S DEGREE: NORMATIVE PERIOD - 36 MONTHS, MAXIMUM PERIOD - 84 MONTHS; STUDENTS WITHOUT A RESEARCH MASTER’S: NORMATIVE PERIOD - 48 MONTHS, MAXIMUM PERIOD - 84 MONTHS.

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2019, 6 Tháng Một 2020

HK$42,100.00 (124,633,787 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MA in Music

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2019, 6 Tháng Một 2020

HK$112,000.00 (331,567,320 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MA in Visual Culture Studies

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2019, 6 Tháng Một 2020

HK$110,000.00 (325,646,475 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts Programme in Social Service Management (MASSM)

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2019, 6 Tháng Một 2020

HK$147,000.00 (435,182,108 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Fine Arts (MFA)

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2019, 6 Tháng Một 2020

HK$42,100.00 (124,633,787 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Music (MMus)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2019, 6 Tháng Một 2020

HK$42,100.00 (124,633,787 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Philosophy (MPhil) in Music

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - NORMATIVE PERIOD: 2 YEARS, MAXIMUM PERIOD: 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2019, 6 Tháng Một 2020

HK$42,100.00 (124,633,787 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MPhil-PhD in History of Chinese Art

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - FOR STUDENTS WITH A RESEARCH MASTER’S DEGREE: NORMATIVE PERIOD - 36 MONTHS, MAXIMUM PERIOD - 72 MONTHS; STUDENTS WITHOUT A RESEARCH MASTER’S: NORMATIVE PERIOD - 48 MONTHS, MAXIMUM PERIOD - 84 MONTHS.

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2019, 6 Tháng Một 2020

HK$42,100.00 (124,633,787 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Urban Design

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2019, 6 Tháng Một 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2020

HK$160,000.00 (473,667,600 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH