5 khóa học Marketing tại The Chinese University of Hong Kong

hongkong

1130

2

XẾP HẠNG THE TIMES 57

Bachelor of Business - Major in Marketing

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MPhil-PhD in Marketing

9 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - FOR STUDENTS WITH A RESEARCH MASTER’S DEGREE: NORMATIVE PERIOD - 36 MONTHS, MAXIMUM PERIOD - 72 MONTHS; STUDENTS WITHOUT A RESEARCH MASTER’S: NORMATIVE PERIOD - 48 MONTHS, MAXIMUM PERIOD - 84 MONTHS.

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

HK$42,100.00 (126,376,374 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MSc in Marketing

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

HK$250,000.00 (750,453,525 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MSSc in Advertising

13 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

HK$162,000.00 (486,293,884 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MSSc in Corporate Communication

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

HK$165,000.00 (495,299,327 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH