16 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại Hong Kong Baptist University

883

3

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Khóa học tiếng Anh

Associate of Arts in Business Administration

11 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Chín 2019

Hạn nộp đơn

6 July 2019

HK$66,340.00 (197,327,813 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Associate of Arts in Chinese for Professional Purposes

1 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Chín 2019

Hạn nộp đơn

6 July 2019

HK$66,340.00 (197,327,813 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Associate of Arts in Creative Media Writing

5 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Chín 2019

Hạn nộp đơn

6 July 2019

HK$66,340.00 (197,327,813 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Associate of Arts in Entrepreneurship and Management

8 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Chín 2019

Hạn nộp đơn

6 July 2019

HK$66,340.00 (197,327,813 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Associate of Arts in Music Studies

Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Chín 2019

Hạn nộp đơn

6 July 2019

HK$66,340.00 (197,327,813 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Associate of Arts in Visual Arts

2 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Chín 2019

Hạn nộp đơn

6 July 2019

HK$66,340.00 (197,327,813 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (Honours) in Creative and Professional Writing

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Chín 2019

HK$140,000.00 (416,428,908 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (Honours) in Music

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Chín 2019

HK$140,000.00 (416,428,908 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (Honours) in Music Studies

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Chín 2019

HK$82,500.00 (245,395,607 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (Honours) in Visual Arts

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Chín 2019

HK$140,000.00 (416,428,908 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Academy of Visual Arts

1 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 36 tháng

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Music (MUS)

Cao học

Toàn thời gian - 36 tháng

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH