191 khóa học tại Hong Kong Baptist University

hongkong

277

1

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Khóa học tiếng Anh

Associate of Arts in Applied Social Service

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2021

HK$68,500.00 (203,163,232 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Arts in Business Administration

3 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2021

HK$140,000.00 (415,224,124 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Arts in Business Economics

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2021

HK$140,000.00 (415,224,124 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Arts in Chinese for Professional Purposes

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2021

HK$68,500.00 (203,163,232 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Arts in Creative Communication

6 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2021

HK$68,500.00 (203,163,232 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Arts in Creative Media Writing

4 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2021

HK$68,500.00 (203,163,232 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Arts in Cultural Studies

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2021

HK$68,500.00 (203,163,232 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Arts in Film, Television and Digital Media Studies

7 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2021

HK$68,500.00 (203,163,232 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Arts in Financial Management

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2021

HK$68,500.00 (203,163,232 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Arts in Journalism

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2021

HK$68,500.00 (203,163,232 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Arts in Marketing

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2021

HK$68,500.00 (203,163,232 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Arts in Media Communication

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2021

HK$68,500.00 (203,163,232 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH