35 khóa học tại Royal Central School of Speech and Drama, University of London

uk

12

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh!

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!

Acting (CDT), BA

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2021

£22,484.00 (749,466,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Acting (Musical Theatre), BA

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2021

£22,484.00 (749,466,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Acting - Classical, MA

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022

£24,943.00 (831,433,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Acting - Contemporary, MA

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022

£24,943.00 (831,433,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Acting BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Mười 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Acting for Screen, MA

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Mười 2021

£21,605.00 (720,166,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Actor Training and Coaching MA

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Mười 2021

£19,604.00 (653,466,667 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Actor Training and Coaching MFA

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Mười 2021

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Theatre Practice, MA

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Mười 2021

£20,449.00 (681,633,333 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Theatre Practice, MFA

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Mười 2021

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Applied Theatre, MA

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Mười 2021

£18,768.00 (625,600,000 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Costume Construction BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Mười 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH