5 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại City University of Hong Kong

hongkong

650

1

XẾP HẠNG THE TIMES 126

Khóa học tiếng Anh

Master of Arts in China Studies

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - NORMAL STUDY PERIOD: 1 YEAR, MAXIMUM STUDY PERIOD: 2.5 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến April 2021

HK$127,170.00 (380,715,976 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Arts in Chinese

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - NORMAL STUDY PERIOD: 1 YEAR, MAXIMUM STUDY PERIOD: 2.5 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2021

HK$141,300.00 (423,017,751 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Arts in Modern Asian Studies

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - NORMAL STUDY PERIOD: 1 YEAR, MAXIMUM STUDY PERIOD: 2.5 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến April 2021

HK$162,000.00 (484,988,504 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Arts in Urban Management

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - NORMAL STUDY PERIOD: 1 YEAR, MAXIMUM STUDY PERIOD: 2.5 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến April 2021

HK$141,300.00 (423,017,751 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Fine Arts in Creative Media

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - NORMAL STUDY PERIOD: 2 YEARS, MAXIMUM PERIOD OF STUDY: 5 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2021

HK$263,520.00 (788,914,634 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH