121 khóa học tại University of Indianapolis

usa

35

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ!

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!

Accelerated BS/MBA - Master of Business Administration

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

US$31,972.00 (799,300,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate in Science in Business Administration and Management

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

US$31,972.00 (799,300,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate in Science in Information Systems and Applied Business Analytics

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 62 CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

US$31,972.00 (799,300,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate in Science in Physical Therapist Assistant

2 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

Xem chi tiết

Trực tuyến

BA/MA in Psychology

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

US$31,972.00 (799,300,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts / Bachelor of Science in Studio Art

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

US$31,972.00 (799,300,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Anthropology

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

US$31,972.00 (799,300,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in English (Creative Writing)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

US$31,972.00 (799,300,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in English (Literary Studies)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

US$31,972.00 (799,300,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in English (Professional Writing)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

US$31,972.00 (799,300,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Franco-Germanic Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

US$31,972.00 (799,300,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in History

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

US$31,972.00 (799,300,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học