60 khóa học tại Republic Polytechnic

singapore

399

1

Bachelor of Biomedical Science(Molecular Life Science Majors Only)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2021

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Biomedical Science(Selected Majors Only)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Mười 2021

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Electrical and Electronic Engineering (HONS)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Mười 2021

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Exercise and Sport Science

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Mười 2021

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Health Science

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Mười 2021

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Marine Science

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Mười 2021

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Mechanical Engineering (Honours)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Mười 2021

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Mechatronics Engineering (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Mười 2021

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Public Health and Health Promotion

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2021, Tháng Ba 2022

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Common Engineering Programme

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2021

SG$26,919.00 (461,119,178 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Diploma in Aerospace Avionics

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2021

SG$26,919.00 (461,119,178 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Diploma in Aerospace Engineering

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2021

SG$26,919.00 (461,119,178 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH