10 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại Singapore Institute of Management (SIM)

singapore

2237

7

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts (Honours) in Sports Studies and Marketing

41 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Science (Geographic Information Science)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Một 2020, 26 Tháng Năm 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến October 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Science (Geographic Information Science) and Bachelor of Arts (Economics)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Một 2020, 26 Tháng Năm 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến October 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Science (Geographic Information Science) and Bachelor of Arts (Psychology)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Một 2020, 26 Tháng Năm 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến October 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Science (Geographic Information Science) and Bachelor of Arts (Sociology)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Một 2020, 26 Tháng Năm 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến October 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Science (Honours) Accounting and Finance (Top-up)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

20 March 2020

SG$17,013.00 (290,093,462 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Bachelor of Science (Honours) Business Management with Communications (Top-up)

22 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

31 January 2020

SG$19,837.80 (338,259,924 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (Honours) Business Management with Communications and Year in Industry (Top-up)

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 28 tháng

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

21 January 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (Honours) in Accounting and Finance

Bằng đại học

Toàn thời gian - STANDARD BSC (HONS) (12 UNITS) 3 YEARS; GRADUATE BSC (HONS) (9 UNITS) 2 YEARS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến October 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Master of Science International Business

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Mười 2020

Hạn nộp đơn

8 August 2020

SG$27,772.92 (473,563,894 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH