92 khóa học tại Singapore Institute of Management (SIM)

null

2387

7

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts (Communication and Economics)

30 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Năm 2021, 30 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

16 March 2021, 17 March 2021

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Trực tuyến

Bachelor of Arts (Communication and International Trade)

23 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Năm 2021, 30 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

16 March 2021, 17 March 2021

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Trực tuyến

Bachelor of Arts (Communication and Psychology)

34 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Năm 2021, 30 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

16 March 2021, 17 March 2021

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Trực tuyến

Bachelor of Arts (Communication and Sociology)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Năm 2021, 30 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

16 March 2021, 17 March 2021

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Trực tuyến

Bachelor of Arts (Communication)

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Năm 2021, 30 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

16 March 2021, 17 March 2021

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Trực tuyến

Bachelor of Arts (Economics and International Trade)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Năm 2021, 30 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

16 March 2021, 17 March 2021

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts (Economics and Psychology)

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Năm 2021, 30 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

16 March 2021, 17 March 2021

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts (Economics and Sociology)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Năm 2021, 30 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

16 March 2021, 17 March 2021

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts (Economics)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Năm 2021, 30 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

16 March 2021, 17 March 2021

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts (Honours) Events Management

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

12 June 2021

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts (Honours) in Retail Marketing

33 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2021

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts (Honours) in Sports Studies and Marketing

32 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2021

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH