95 khóa học tại Singapore Institute of Management (SIM)

singapore

2242

4

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts (Communication and Economics)

31 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - 30 Tháng Tám 2021, 31 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

8 June 2021, 9 June 2021

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Trực tuyến

Bachelor of Arts (Communication and International Trade)

23 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Năm 2021, 30 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến March 2022

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Trực tuyến

Bachelor of Arts (Communication and Psychology)

36 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Năm 2021, 30 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến March 2022

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Trực tuyến

Bachelor of Arts (Communication and Sociology)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Năm 2021, 30 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến March 2022

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Trực tuyến

Bachelor of Arts (Communication)

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Năm 2021, 30 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến March 2022

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Trực tuyến

Bachelor of Arts (Economics and International Trade)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Năm 2021, 30 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến March 2022

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts (Economics and Psychology)

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Năm 2021, 30 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến March 2022

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts (Economics and Sociology)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Năm 2021, 30 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến March 2022

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts (Economics)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Năm 2021, 30 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến March 2022

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts (Honours) Events Management

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

12 June 2021

SG$8,667.00 (150,758,860 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Bachelor of Arts (Honours) in Sustainable Events Management

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Honours) Marketing

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Tám 2021

Hạn nộp đơn

12 June 2021

SG$8,667.00 (150,758,860 đ) một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH