5 khóa học tại Kaplan Financial, Part of Kaplan Learning Institute

singapore

71

Khóa học tiếng Anh

Preparatory Course for Chartered Financial Analyst (CFA) Examination

23 LƯỢT XEM

Bằng chuyên nghiệp

Trực tuyến/Từ xa - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

Xem chi tiết

Trực tuyến

Preparatory Course for CPA Program

Bằng chuyên nghiệp

Toàn thời gian - 6 SESSIONS/ 18 HOURS PER SUBJECT

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Preparatory Course for the Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) Examination

6 LƯỢT XEM

Bằng chuyên nghiệp

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Preparatory Course for the Enhanced Foundation Programme Singapore QP

4 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 10 SESSIONS / 30 HOURS PER SUBJECT

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Preparatory Courses for Foundation in Accountancy

5 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH