9 khóa học Khoa học Môi trường tại Uppsala University

sweden

1854

5

XẾP HẠNG THE TIMES 102

Bachelor of Science in Energy Transition - Sustainability and Leadership

40 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Joint Nordic Master Programme in Environmental Law

11 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Biology - Ecology and Conservation

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Biology - Environmental Toxicology

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Biology - Limnology: Ecology and Environment of Inland Waters

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Chemistry - Chemistry for Renewable Energy

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Energy Technology

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Physics - Energy Physics

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Wind Power Project Management

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 YEAR OR 2 YEARS

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH