9 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại Linnaeus University

sweden

399

Bachelor of Science in Applied Mathematics

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

SEK130,000.00 (342,792,684 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Aquatic Ecology

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

SEK130,000.00 (342,792,684 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Business and Economics

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

SEK85,000.00 (224,133,678 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Evolutionary Ecology of Fishes

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

SEK130,000.00 (342,792,684 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Health Science

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

SEK85,000.00 (224,133,678 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Physics

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

SEK130,000.00 (342,792,684 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Science in Sustainable Energy Processes and Systems

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

SEK130,000.00 (342,792,684 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master Programme in Mathematics and Modelling

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

SEK130,000.00 (342,792,684 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Masters of Science in Chemistry

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

SEK65,000.00 (171,396,342 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH