34 khóa học tại Linnaeus University

null

393

Bachelor of Fine Arts in Design plus Change

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

SEK260,000.00 (689,038,948 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Fine Arts in Visual communication plus Change

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

SEK260,000.00 (689,038,948 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science in Applied Mathematics

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

SEK130,000.00 (344,519,474 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science with specialisation in Marketing

21 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

SEK85,000.00 (225,262,733 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science with Specialization in Network Security

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

SEK130,000.00 (344,519,474 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science with specialization in Software Technology

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

SEK130,000.00 (344,519,474 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Arts in Innovation through Business, Engineering and Design - Specialization Design

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

SEK130,000.00 (344,519,474 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Fine Arts in Design plus Change

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

SEK260,000.00 (689,038,948 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Applied Social Analysis

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

SEK85,000.00 (225,262,733 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Aquatic Ecology

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

SEK130,000.00 (344,519,474 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Business and Economics

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

SEK85,000.00 (225,262,733 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Business Process Control and Supply Chain Management

15 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

SEK110,000.00 (291,516,478 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH