36 khóa học tại Jönköping University Foundation

null

750

4

Bachelor of Science in Business and Economics with a major in Business Administration - Internati ...

22 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

SEK100,000.00 (254,133,830 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science in Business and Economics with a major in Business Administration - Sustainab ...

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

SEK100,000.00 (254,133,830 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science in Business and Economics with a major in Economics - International Economics

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

SEK100,000.00 (254,133,830 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science with a major in Business Administration - Marketing Management

34 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

SEK100,000.00 (254,133,830 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science with a major in Industrial Engineering and Management - Sustainable Supply Ch ...

19 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

SEK130,000.00 (330,373,979 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor with a major in Informatics, Specialisation in New Media Design

35 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

SEK130,000.00 (330,373,979 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor with a major in Prosthetics and Orthotics

44 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

SEK160,000.00 (406,614,128 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Higher Education Diploma in Visual Effects

37 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2021

SEK130,000.00 (330,373,979 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science with a major in Business Administration (Digital Business)

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

SEK120,000.00 (304,960,596 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Science with a major in Business Administration (Global Management)

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

SEK120,000.00 (304,960,596 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science with a major in Business Administration (International Financial Analysis)

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

SEK120,000.00 (304,960,596 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science with a major in Business Administration (International Logistics and Supply Cha ...

11 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

SEK120,000.00 (304,960,596 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH