16 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại Delft University of Technology

netherlands

2235

13

XẾP HẠNG THE TIMES 67

BSc in Applied Earth Sciences

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 180 EC, 36 MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€14,500.00 (375,901,109 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BSc in Nanobiology

113 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 180 EC, 36 MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€14,500.00 (375,901,109 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Applied Mathematics

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120 ECTS, 24 MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€18,750.00 (486,079,020 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Applied Physics

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120 ECTS, 24 MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€18,750.00 (486,079,020 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Computer Engineering

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120 ECTS, 24 MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€18,750.00 (486,079,020 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Embedded Systems

10 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120 ECTS, 24 MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€18,750.00 (486,079,020 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Geomatics

11 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120 ECTS, 24 MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€18,750.00 (486,079,020 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Industrial Ecology

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120 ECTS, 24 MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€18,750.00 (486,079,020 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Nanobiology

31 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120 ECTS, 24 MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€18,750.00 (486,079,020 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Sustainable Energy Technology

10 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120 ECTS, 24 MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€18,750.00 (486,079,020 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MSc in Applied Earth Sciences

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120 ECTS, 24 MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€18,750.00 (486,079,020 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MSc in Life Science and Technology

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120 ECTS, 24 MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€18,750.00 (486,079,020 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH