16 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại Delft University of Technology

netherlands

2968

10

XẾP HẠNG THE TIMES 58

BSc in Applied Earth Sciences

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 180 EC, 36 MONTHS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€14,500.00 (378,593,533 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BSc in Nanobiology

156 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 180 EC, 36 MONTHS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€14,500.00 (378,593,533 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Applied Mathematics

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120 ECTS, 24 MONTHS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€18,750.00 (489,560,603 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Applied Physics

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120 ECTS, 24 MONTHS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€18,750.00 (489,560,603 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Computer Engineering

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120 ECTS, 24 MONTHS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€18,750.00 (489,560,603 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Embedded Systems

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120 ECTS, 24 MONTHS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€18,750.00 (489,560,603 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Geomatics

12 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120 ECTS, 24 MONTHS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€18,750.00 (489,560,603 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Industrial Ecology

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120 ECTS, 24 MONTHS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€18,750.00 (489,560,603 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Nanobiology

22 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120 ECTS, 24 MONTHS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€18,750.00 (489,560,603 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Sustainable Energy Technology

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120 ECTS, 24 MONTHS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€18,750.00 (489,560,603 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Applied Earth Sciences

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120 ECTS, 24 MONTHS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€18,750.00 (489,560,603 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Life Science and Technology

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 120 ECTS, 24 MONTHS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€18,750.00 (489,560,603 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH