13 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại Delft University of Technology

3015

9

XẾP HẠNG THE TIMES 58

BSc in Applied Earth Sciences

10 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 180 EC, 36 MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến April 2020

€10,384.00 (272,333,844 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BSc in Nanobiology

161 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 180 EC, 36 MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến April 2020

€10,384.00 (272,333,844 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Applied Mathematics

7 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 120 ECTS, 24 MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2019

€15,575.00 (408,474,540 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Applied Physics

6 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 120 ECTS, 24 MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2019

€15,575.00 (408,474,540 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Geomatics

10 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 120 ECTS, 24 MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2019

€15,575.00 (408,474,540 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Industrial Ecology

2 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 120 ECTS, 24 MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2019

€15,575.00 (408,474,540 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Nanobiology

24 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 120 ECTS, 24 MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2019

€15,575.00 (408,474,540 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Applied Earth Sciences

1 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 120 ECTS, 24 MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2019

€15,575.00 (408,474,540 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Life Science and Technology

2 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 120 ECTS, 24 MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2019

€15,575.00 (408,474,540 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Materials Science and Engineering

10 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 120 ECTS, 24 MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2019

€15,575.00 (408,474,540 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSc in Science Education and Communication - Science Communication Track

16 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 120 ECTS, 24 MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2019

€15,575.00 (408,474,540 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

PhD - Doctor of Philosophy in Applied Sciences

Cao học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH