12 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại Saxion University of Applied Sciences

netherlands

4106

14

Bachelor in Human Resource Management (SDP)

87 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€7,800.00 (200,784,499 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor in Marketing (SDP)

85 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€7,800.00 (200,784,499 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in International Human Resource Management

38 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€7,800.00 (200,784,499 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business Administration (BBA) in Hotel Management

199 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€7,800.00 (200,784,499 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business Administration (BBA) in Hotel Management (SDP)

114 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 YEAR, 1.5 YEAR OR 2 YEARS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€7,800.00 (200,784,499 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business Administration in Tourism Management

56 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€7,800.00 (200,784,499 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business Administration in Tourism Management (SDP)

43 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€7,800.00 (200,784,499 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in International Finance and Accounting

52 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€7,800.00 (200,784,499 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in International Finance and Accounting (SDP)

32 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€7,800.00 (200,784,499 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BBA in International Business

19 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€7,800.00 (200,784,499 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master in Facility and Real Estate Management

23 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€9,800.00 (252,267,704 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Innovative Textile Development

31 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€8,900.00 (229,100,261 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH