12 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại Saxion University of Applied Sciences

netherlands

4199

15

Bachelor in Human Resource Management (SDP)

95 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€7,800.00 (203,621,284 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor in Marketing (SDP)

76 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€7,800.00 (203,621,284 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in International Human Resource Management

35 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€7,800.00 (203,621,284 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business Administration (BBA) in Hotel Management

201 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€7,800.00 (203,621,284 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business Administration (BBA) in Hotel Management (SDP)

121 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 YEAR, 1.5 YEAR OR 2 YEARS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€7,800.00 (203,621,284 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business Administration in Tourism Management

48 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€7,800.00 (203,621,284 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business Administration in Tourism Management (SDP)

33 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€7,800.00 (203,621,284 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in International Finance and Accounting

49 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€7,800.00 (203,621,284 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in International Finance and Accounting (SDP)

32 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€7,800.00 (203,621,284 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BBA in International Business

17 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€7,800.00 (203,621,284 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master in Facility and Real Estate Management

20 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€9,800.00 (255,831,869 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Innovative Textile Development

22 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€8,900.00 (232,337,106 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH