8 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại Hanze University of Applied Sciences

netherlands

1847

9

Bachelor of Arts in Sport Studies

34 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€7,700.00 (198,210,338 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Communication and Multimedia Design, major Game Design

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€7,700.00 (198,210,338 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

European Master of Science in Renewable Energy

22 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

European Master of Science in Sustainable Energy System Management

13 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Energy for Society

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€7,700.00 (198,210,338 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Business Studies - Interdisciplinary Business Professional

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€7,700.00 (198,210,338 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Data Science for Life Sciences

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€7,700.00 (198,210,338 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Smart Systems Engineering

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 học kỳ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

€7,700.00 (198,210,338 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH