8 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại Hanze University of Applied Sciences

netherlands

1786

6

Bachelor of Arts in Sport Studies

25 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€7,700.00 (197,243,505 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Communication and Multimedia Design, major Game Design

17 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€7,700.00 (197,243,505 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

European Master of Science in Renewable Energy

24 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

European Master of Science in Sustainable Energy System Management

18 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Energy for Society

11 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€7,700.00 (197,243,505 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Business Studies - Interdisciplinary Business Professional

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€7,700.00 (197,243,505 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Data Science for Life Sciences

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€7,700.00 (197,243,505 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Smart Systems Engineering

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 học kỳ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€7,700.00 (197,243,505 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH