8 khóa học tại Maastricht School of Management

netherlands

164

1

Master in Management/MBA - Master of Business Administration

36 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Master in Management/MBA - Master of Business Administration

14 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

Master of Arts in Management (MM)

13 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2021

€16,000.00 (439,163,805 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

MBA - Master of Business Administration

22 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2021

€32,500.00 (892,051,479 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

MSc in Management and Engineering in Computer Aided Mechanical Engineering

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2021

€11,000.00 (301,925,116 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

MSc in Management and Engineering in Production Systems

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2021

€11,000.00 (301,925,116 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

MSc in Management and Engineering in Structural Engineering and Risk Management of Industrial Fac ...

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2021

€11,000.00 (301,925,116 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

MSc in Management and Engineering in Water

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2021

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH