10 khóa học tại Webster University, Netherlands

netherlands

568

1

BA in International Relations

30 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 128 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2020, Tháng Một 2021

€16,200.00 (423,938,075 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

BA in Management

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 128 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2020, Tháng Một 2021

€16,200.00 (423,938,075 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

BA in Media Communications

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 128 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2020, Tháng Một 2021

€16,200.00 (423,938,075 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

BA in Psychology

18 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 128 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2020, Tháng Một 2021

€16,200.00 (423,938,075 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

BS in Business Administration

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 128 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2020, Tháng Một 2021

€16,200.00 (423,938,075 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

BS in Psychology

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 128 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2020, Tháng Một 2021

€16,200.00 (423,938,075 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

MA in International Relations

18 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 36 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2020, Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

MA in Management and Leadership

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 36 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2020, Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Trực tuyến

MA in Psychology, Emphasis in Counseling Psychology

14 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 48 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2020, Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

MBA - Master of Business Administration

41 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 36 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2020, Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH