10 khóa học tại Webster University, Netherlands

netherlands

327

1

BA in Media Communications

16 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 128 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

€16,200.00 (444,653,352 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Business Administration (BS)

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 128 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2021, Tháng Một 2022

€15,390.00 (422,420,685 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

International Relations (BA)

25 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 128 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2021, Tháng Một 2022

€15,930.00 (437,242,463 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

International Relations (MA)

16 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 36 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2021, Tháng Một 2022

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Management and Leadership (MA)

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 36 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2021, Tháng Một 2022

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Trực tuyến

Management with Emphasis in International Business (BA)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 128 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2021, Tháng Một 2022

€15,390.00 (422,420,685 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Master of Business Administration (MBA)

44 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 36 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2021, Tháng Một 2022

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Trực tuyến

Psychology (BA)

29 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 128 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2021, Tháng Một 2022

€15,390.00 (422,420,685 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Psychology (BS)

18 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 128 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2021, Tháng Một 2022

€15,390.00 (422,420,685 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

Psychology (MA)

29 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 48 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2021, Tháng Một 2022

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH